هر آنکه رنگ ما بگیرد به عرش کبریا نشیندمراحل تعیین اهداف شخصی به منظور بالا بردن فروش

مراحل تعیین اهداف شخصی به منظور بالا بردن فروش


"اهداف شخصی دقیقی را برای خودتان در نظر بگیرید"

 

فروشندگان موفق ؛با  درآمدهای عالی ،اهدافی دقیق واضح ومکتوب دارند.آن ها برای دستیابی به اهداف شان محدود هس زمانی مشخصی را در نظرمی گیرند ومهلت های اصلی وفرعی نیزتعیین می کنند .

"هفت مرحله برای دستیابی به هدف"

زمانی را در نظر بگیرید وبرای دستیابی به اهدافی برنامه های ریزی وکنید .برای این کار مراحل هفت گانه زیر را انجام دهید:

مرحله اول : خواسته های شخصی ،ومالی و شغلی خودتان را با دقت تعیین کنید.

مرحله دوم:اهدافتان را با زبانی ساده وروشن بنویسید.نوشتن سبب می شود تا اهدافتان به صورت عینی وواقعی مطرح شوند.

مرحله سوم:بها یا هزینه ای را تعیین کنید که برای دستیابی به هریک ازاهداف تان باید آن را بپردازید.

مرحله چهارم:مهلتی را برای دستیابی به هر یک ازاهدافتان تعیین کنید.

مرحله پنجم:برای دستیابی به هدفتان برنامه ریزی کنید.

مرحله ششم:دربرنامه ریزی خود،اولویتها را در نظربگیرید ومهم ترین کاری که می توانید آن را بی درنگ انجام دهید وبه بهره وری برسید.

مرحله هفتم:برای انجام دادن مهم ترین فعالیت موجود در برنامه ریزی کاری خود اقدام کنید وقاطعانه تصمیم بگیرید،هر روز، کاری را نجام دهید که شما را به سوی مهم ترین اهدافتان هدایت می کند. 

منبع : کتاب پیش به سوی ثروت از برایان ترییسی