هر آنکه رنگ ما بگیرد به عرش کبریا نشیندقانون 20/80

قانون 20/80


قانون 20/80

 

ویلفردوپارتو،اقتصاد دان ایتالیایی ،درسال 1895 به این نتیجه رسید که جامعه بشری را می توان به دو گروه تقسیم کرد.یکی از این گروه ها گروه افراد موثرو انگشت شماروگروه دیگر نیز گروه افراد معمولی وپر جمعیت است .او پی برد،در هر جامعه ای ، بیست درصد مردم ،که  عضو گروه افراد مؤثروانگشت شمار هستند ،مالک وکنترل کننده ی هشتاد درصد ثروت جامعه محسوب می شوند؛در حالی که بیست درصد ثروت باقی مانده در میان هشتاد درصد افرادی تقسیم می شود که عضو گروه افراد معمولی وپر جمعیت هستند.

 

امروزه، ما اصل پارتو را در همه زمینه های شغلی به کار می بریم .طبق اصل پارتو،بیست درصد  فعالیتهای شما هشتاد درصد بازدهی کارتان را به وجود می آورند.بیست درصد مشتریان هشتاد درصد میزان فروشتان را تشکیل میدهند.بیست درصد کالاهای شما هشتاد درصد سودتان را به ارمغان می آورند .بیست درصد کارکنان تان هشتاد درصد فعالیتهای ارزشمند سازمان تان را انجام می دهند.

اصل پارتوبه این معنی است:اگر شما فهرستی شامل ده کار مختلف داشته باشید که ،درطی روز،باید آن ها را انجام دهید؛دو تا از آن کارها ارزشمند تر از هشت کار باقی مانده هستند.در این بخش ،چنین موضوعی مطرح می شود: هر یک ازکارها،کما بیش ،در مدت زمانی مشابه به ثمر؛هراگر بخواهیم ارزش واقعی وسودمندی آن ها را در نظربگیریم ،دو تا از آن ها کارها ،به اندازه ی پنج برابر هریک ازکارهای ارزشمند هستند.

بیشتر مردم زمان کاری خود را ،در طی روز،بر تعداد کارهایی تقسیم میکنند که در آن روز انجام دهند.

هر روز قبل ازشروع  هر کاری ،از خودتان بپرسید:"آیا چنین کاری جزبیست درصد نخست فهرست کارهایی قرار دارد که می توانم آن ها را انجام دهم با جز هشتاد درصد باقی مانده محسوب می شود؟"

 

 

  منیع:پیش به سوی ثروت از برایان تریسی