هر آنکه رنگ ما بگیرد به عرش کبریا نشیندICT و کارآفرینی

ICT و کارآفرینی

تأثیر شگفت پیشرفت در زمینه اطلاعات و ارتباطات، در تمام عرصه ها به چشم می خورد. یکی از این زمینه ها، کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار می باشد. با افزایش امکان تبادل اطلاعات و ارتباطات، تعامل افراد، شکل گسترده تری به خود گرفته است. با افزایش تعامل، بسیاری از کارها می تواند خارج محدودیت جغرافیایی انجام شده و تکنولوژی هایی برای انجام این فرآیند ارائه شود. بهره گیری از این امکانات نتایج مثبت بسیاری خواهد داشت. در ادامه می توان با برخی از این نتایج و رویکردهای جدید آشنا شد.

تأثیر تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی

تأثیر تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی

ظهور فناوری اطلاعات به صورت گسترده ای، تمام جنبه های جهان به خصوص کارآفرینی در هزاره سوم را، تغییر داده است. فناوری اطلاعات با بهره گیری از روش های مختلف به کارآفرینی کمک بسزایی نموده است. طبق بررسی های انجام شده در این زمینه، یافته ها نشان می دهد که، فناوری اطلاعات سه نقش حیاتی در کارآفرینی دارد: فناوری اطلاعات دسترسی شغلی را تا حد زیادی آسان کرده، اطلاعات محل کار را به راحتی در اختیار جویندگان قرار داده و با فراهم نمودن زمینه های کسب و کار اینترنتی، اشتغال زایی را به طور چشمگیری افزایش داده است.

نقش ICT بر کار آفريني

نقش ICT بر کار آفريني

اصطلاح اقتصاد جديد به تدريج رواج يافته و چشم انداز جديدي را ترسيم مي کند که با گسترش فناوري اطلاعات همراه است. يک تعريف کلي از اقتصاد جديد به عملکرد اقتصاد در عصر اطلاعات اشاره دارد. در چنين اقتصادي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) گسترش واهميت فزاينده اي پيدا ميکند. جامعه انساني طي قرون گذشته تاثيرات قابل توجهي از تغييرات فناوري پذيرفته است. ICT به ارضاي نيازهاي ارتباطي واطلاعاتي که به ايجاد دانايي در همه ابعاد کمک مي نمايد مربوط است. ICT امکانات جديدي براي تبادل اطلاعات ايجاد مينمايد و توان بالقوه اي دارد تا به قابليت انسان براي ايجاد دانش جدي

نقش ICT در توسعه صنعت توریسم

نقش ICT در توسعه صنعت توریسم

دنياي امروز به شکل گريزناپذيري تبديل به دهکده اي جهاني با ارتباط گسترده و عميق شده است.اطلاعات وفناوري استفاده از آن امروزه به شکل به عنوان يکي از کليدهاي اصلي در توسعه کشورها مخصوصا کشورهاي جهان سوم مطرح گرديده است. از سوي ديگر توريسم نيز به فراخور گذشت زمان امروزه به عنوان صنعتي درآمدزا و نجات دهنده براي کشورهاي مختلف در آمده است.به شکلي که درآمدهاي حاصل از آن در برخي کشورها چندين برابر درآمدهاي سرشار نفتي کشورهاي ديگر است.