هر آنکه رنگ ما بگیرد به عرش کبریا نشیندباز نشانی رمز ورود